Capilex LP

Investeer in leningen
aan Nederlandse MKB
Verlaagd risico
door ruime spreiding
Altijd hypothecaire
zekerheid

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING 

Capilex B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken www.capilex.com.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): www.capilex.com en/of www.capilex.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Capilex B.V., gevestigd te Dorpstraat 1, 5261 CJVught, kvk-nummer:

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Capilex B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via admin@capilex.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: admin@capilex.com.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics (analytische cookie)

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: R. Ros, admin@capilex.com, 073-2032210.

Bekend van o.a.

Hoe investeer ik mijn vermogen gezekerd bij Capilex?

Hieronder een overzicht van de te nemen stappen voordat u kunt deelnemen

Investeer uw vermogen gezekerd bij Capilex

Bij Capilex kunt u gezekerd investeren in Nederlandse MKB-ondernemingen.

Alles over Capilex

Gezekerde obligaties

Het MKB, de ruggegraat van Nederlandse economie

Het Midden en Klein Bedrijf is de motor is van de economie toch krijgen juist zij geregeld het deksel op de neus als ze bij een bank aankloppen voor een financiering.

Laat een financiering nou juist zo hard nodig zijn om groei te realiseren. Om bijvoorbeeld een voorraad aan te schaffen, hoognodige verbouwingen te bekostigen, of om het bedrijf te laten groeien.

Banken haken af, of vragen te hoge rentes, Capilex biedt de oplossing en verstrekt leningen aan deze MKB-ondernemers met vastgoed als onderpand.

Hierdoor is het een win-win situatie, u krijgt een vast rendement met een garantie op uw investering en deze MKB'ers kunnen de volgende stap zetten met de onderneming.

Gezekerde obligaties

Door aankoop van Capilex Obligaties, groeit uw vermogen doordat u investeert in leningen aan Nederlandse mkb-bedrijven. Hun vastgoed dient daarbij als onderpand.

De ondernemingen die voor een financiering in aanmerking komen, zijn namelijk allemaal in het bezit van een (deels) afgelost pand met overwaarde.

Als investeerder kunt u een vast rendement van 6% tegemoet zien en iedere drie maanden krijgt u op dezelfde datum een vast bedrag op uw rekening gestort.

Verder heeft u geen omkijken naar uw belegging, Capilex doet al het werk en gaat transparant te werk.

Via het platform van Capilex heeft u inzage in uw belegging en de portefeuille van zekerheden voor uw investering.

Veelgestelde vragen

Aan wie verstrekt Capilex leningen?

Capilex verstrekt leningen tot €200.000,- aan Nederlandse MKB-ondernemers die vastgoed als onderpand kunnen geven. Dit gebeurt door middel van een hypothecaire inschrijving bij de notaris.

Is het 6% rendement van Capilex Obligaties vast?

Ja, het rendement op Capilex obligaties is vast en wordt per kwartaal uitgekeerd op uw bankrekening.

Hoe zijn mijn obligaties gezekerd?

U neemt met uw investering deel in een pool van leningen die door Capilex hypothecair zijn afgedekt met behulp van de notaris. Daarnaast staan ook de ondernemers altijd persoonlijk borg en zijn de bedrijfsmiddelen (o.a. inventaris, voorraaden en vorderingen) eveneens zekerheid middels een verpanding aan Capilex. Capilex geeft deze zekerheden door aan haar investeerders.

Wat maakt jullie propositie anders dan anders?

U investeert uw vermogen gezekerd in ondernemend Nederland. U investeert in een pool van leningen die altijd gedekt worden door een recht van hypotheek. Capilex kijkt bij het verstrekken van de lening of de LTV (Loan-to-Value) gezond is en eventuele schommelingen in de markt (zoals een recessie) kan opvangen, zodat het onderpand voldoende dekking moet bieden om de lening te borgen. Daarnaast staan de door Capilex gefinancierde ondernemers persoonlijk borg en verlenen ze Capilex een pandrecht op de bedrijfsinventaris. Dit noemen wij gezekerd investeren

Vanaf welk bedrag kunt u deelnemen?

Deelname in de obligaties die Capilex uitgeeft kan vanaf (minimaal) 100.000 EUR.

Kan ik ook deelnemen uit een onderneming?

Ja, U kunt deelnemen vanuit uw onderneming (als rechtspersoon) of als natuurlijk persoon.

Zijn er risico’s verbonden aan deze obligatie?

Ja, aan beleggen zijn risicos verbonden. U kunt over risicos lezen in ons uitgebreide informatie memorandum.

Staan jullie onder toezicht van de AFM?

Als Alternatieve Financierder, confirmeert Capilex zich uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving maar heeft voor haar activiteiten geen rapportageplight aan de AFM. Wel ziet de Stichting Obligatiehouderbelangen erop toe dat wij conform de gemaakte afspraken te werk gaan.

Hoe lang bestaat Capilex?

Capilex is in 2020 ontstaan vanuit de jarenlange expertise en ervaring van haar oprichters en tevens (mede-)obligatiehouders, Lex Gielen en Luc van Laarhoven.

Kan ik ook een persoonlijke afspraak maken?

Zeker weten. Als u uw gegevens achterlaat in het contactformulier, nemen we contact met u op om een persoonlijke afspraak met u in te plannen.